بانچر

ماشین بانچر یکی از ماشین های اساسی در مراحل هادی سازی شناخته می شود که بمنظور تاباندن رشته سیمهای افشان و نیمه افشان بکار می‌رود. از این دستگاه می‌توان به عنوان زوج کن در مراحل تولید کابل های مخابراتی نیز بهره برد. بانچر ۱۲۵۰ را بعنوان کی بلینگ برای کابلهای تا ۵ رشته و سطح مقطع تک رشته با حد اکثر سطح مقطع ۳۵ میلیمتر مربع و سیم‌های خشک بدون روکش تا هفت رشته هم میتوان بکار برد. 

زنبیل خرید